નાઇજિરિયામાં ત્રણ આત્મઘાતી બોમ્બ ધડાકામાં ઓછામાં ઓછા 30 લોકો માર્યા ગયા

નાઇજિરિયામાં ત્રણ આત્મઘાતી બોમ્બ ધડાકામાં ઓછામાં ઓછા 30 લોકો માર્યા ગયા